Ημερίδες

«Επαναπροκήρυξη θέσεων για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου».

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθ. 44114/Η1/08-04-2020 «Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020» (ΑΔΑ: Ω2ΝΙ46ΜΤΛΗ-ΓΜΙ).
2. Η υπ’ αριθ. 36637/Η1/12-03-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΤΔΛ46ΜΤΛΗ-1ΑΜ).

Αρχείο πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning επαναπροκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020 στις περιοχές ευθύνης για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 44114/Η1/08-04-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΝΙ46ΜΤΛΗ-ΓΜΙ) «Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020» του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

1. Θητεία: Από 01/05/2020 έως 31/12/2020.
2. Πλήθος θέσεων: Πέντε (5), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».

3. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον έξι (6) ημερίδων ή/και τηλεκπαιδεύσεων (webinars) ανά έτος με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning για εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.
 • Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.
 • Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο ανά σχολικό έτος εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους.
 • Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning.

Οι πρεσβευτές συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά ή/και δια ζώσης.
Τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το έργο eTwinning National Support Service και δεν προκαλεί δαπάνη στο Δημόσιο.


4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή αποτελούν τα παρακάτω:

 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτές) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πιστοποιητικό).
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α'). Για τις ειδικότητες ΠΕ86 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
 • Τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2016-17, 2017-18, 2018-2019).

5. Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: Δείτε το Αρχείο πρόσκλησης


6. Επιλογή/Κριτήρια Εντοπιότητας:
Επιλέγονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που διαμένουν και υπηρετούν οργανικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία καταθέτουν αίτηση. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και εκπαιδευτικοί που (α) διαμένουν ή υπηρετούν σε όμορες περιοχές και (β) υπηρετούν σε περιοχές εκτός των ως άνω αναφερόμενων (παρ. 5), με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 3 του παρόντος εγγράφου.


7. Ημερομηνίες:

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 13/05/2020 και ώρα 15:00.
 • Καταληκτική ημερομηνία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Παρασκευή 15/05/2020.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Παρασκευή 22/05/2020.


8. Υποβολή αίτησης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Για την τεκμηρίωση των προσόντων τους οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά όταν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης:

1) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια (υποχρεωτικά και μοριοδοτούμενα), σε σχετικά έργα και η συμμετοχή τους σε ομάδες αξιολόγησης κλπ.
2) Η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου πιστοποιητικού από πιστοποιημένο φορέα εκμάθησης Η/Υ, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από τον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής βεβαίωση ότι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 86.
3) Αντίγραφα διακρίσεων - βραβείων eTwinning στις κύριες και ειδικές ηλικιακές κατηγορίες.
4) Αντίγραφα πιστοποιητικών Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας.
5) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ομάδες αξιολόγησης, ή διευθύνσεις διαδικτύου όπου αναφέρονται οι συγκεκριμένες συμμετοχές.
6) Αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης.

Για την επεξεργασία των στοιχείων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.etwinning.gr/survey/index.php/384562/lang-el από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έως και την Τετάρτη 13/05/2020 και ώρα 15.00.


9. Αξιολόγηση αίτησης – Υποβολή ένστασης:

Την αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και την τελική επιλογή εκτελεί αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθ. 36637/Η1/12-03-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΤΔΛ46ΜΤΛΗ-1ΑΜ).

Η αξιολόγηση και επιλογή πραγματοποιείται με βάση την αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως αυτή έχει καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή των αιτήσεων ή διόρθωσή τους.

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 4 της παρούσας πρόσκλησης, βαθμολογούνται με βάση τον αντίστοιχο πίνακα (Παράρτημα) και κατατάσσονται σύμφωνα με το συνολικό άθροισμα της βαθμολογίας τους κατά φθίνουσα σειρά. Τυχόν ισοβαθμήσαντες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη από απόσταση, διαδικασία κατά την οποία τηρούνται πρακτικά.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του eTwinning.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή των αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Σημειώνεται ότι μετά την κατάρτιση του τελικού πίνακα, τα δικαιολογητικά ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης μόνο από τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τους επιλαχόντες. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ψηφιακά σε αρχεία pdf.


10. Επικοινωνία – Πληροφόρηση:
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.