Ημερίδες

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020.
Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

Διαβάστε το κείμενο της πρόσκλησης.

 
1. Θητεία: Από 01/05/2020 έως 31/12/2020.


2. Πλήθος θέσεων: Τριάντα πέντε (35)
, με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην
ενότητα «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».

3. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον έξι (6) ημερίδων ή/και τηλεκπαιδεύσεων (webinars) ανά έτος με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning για εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.
 • Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.
 • Απολογισμός προς την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) των ενεργών στο έργο ανά σχολικό έτος εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους.
 • Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning.

Οι πρεσβευτές συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά ή/και δια ζώσης. Τα έξοδα μετακίνησης των πρεσβευτών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, καλύπτονται από το έργο
eTwinning National Support Service και δεν προκαλείται δαπάνη στο Δημόσιο.


4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή αποτελούν τα παρακάτω:

 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτές) τουλάχιστον πέντε (5) ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πιστοποιητικό).
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α'). Για τις ειδικότητες ΠΕ86 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
 • Δύο (2) ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών (2016-17, 2017-18, 2018-2019).


5. Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

Για την κατανομή των θέσεων ανά διευθύνσεις εκπαίδευσης δειτε το σχετικό κείμενο.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή, η ΕΥΥ διατηρεί το δικαίωμα επαναπροκήρυξης για συγκεκριμένες περιφέρειες.

6. Επιλογή/Κριτήρια εντοπιότητας:
Κατά την επιλογή των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη κριτήρια εντοπιότητας. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης κατανέμει τις θέσεις ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται, με βάση τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται παρακάτω.

7. Ημερομηνίες:

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 16/04/2020 και ώρα 15:00.
 • Καταληκτική ημερομηνία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Παρασκευή 24/04/2020.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Πέμπτη 30/04/2020.


8. Υποβολή αίτησης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για την τεκμηρίωση των προσόντων τους, οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά (όταν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης):

 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια (υποχρεωτικά και μοριοδοτούμενα), σε σχετικά έργα και η συμμετοχή τους σε ομάδες αξιολόγησης κλπ.
 • Η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου πιστοποιητικού από πιστοποιημένο φορέα εκμάθησης Η/Υ, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής βεβαίωση ότι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 86.
 • Αντίγραφα διακρίσεων - βραβείων eTwinning στις κύριες και ειδικές ηλικιακές κατηγορίες.
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ομάδες αξιολόγησης, ή διευθύνσεις διαδικτύου όπου αναφέρονται οι συγκεκριμένες συμμετοχές.
 • Αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης.

Για την επεξεργασία των στοιχείων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
http://www.etwinning.gr/survey/index.php/195999/lang-el από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έως 16-04-2020 και ώρα 15.00.

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.